reklamacny-protokol

Stiahnuť ▼

Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Obchodné meno: 

NAMINA s.r.o.

Ulica a číslo:

Levočské Kúpele 3032/6

Mesto a PSČ:

Levoča 054 01

IČO:

53397622

Telefón:

+421 910876014

E-Mail:

info@almondandfern.com


Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto a PSČ:

Telefón:

E-Mail:


Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: https://almondandfern.com


Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

Zo dňa:

Číslo faktúry:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):


Dôvody reklamácie:


V ...................................... Dňa ..........................                                  ....................................
                                                                                                                          Meno priezvisko
                                                                                                                        (podpis)


Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného bloku